Page 76 - ΤΕΥΧΟΣ 30

SEO Version

Ζώντας σε μια δύσκολη οικονομικά κατάσταση, η
σκέψη μας πάει στο παρελθόν, όπου οι Κεφαλονί-
τες έχουμε ζήσει πολύ πιο δύσκολα και έχουμε επι-
βιώσει από καταστάσεις πολύ χειρότερες από την
σημερινή. Πριν από 58 χρόνια, στις 12 Αυγούστου
1953, ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε την Κε-
φαλονιά, ισοπέδωσε τα πάντα. Κόστισε σε ανθρώ-
πινες ζωές, αλλά και άφησε χιλιάδες ανθρώπους
στο δρόμο, ανήμπορους να εκπληρώσουν βασικές
ανάγκες όπως της στέγασης, αλλά ακόμα και της
τροφής... Μέσα στα επόμενα χρόνια η Κεφαλονιά
ανοικοδομήθηκε, κατά άλλους ορθά, ενώ κατά άλ-
λους άναρχα, σίγουρα όμως επιβίωσε, ώστε οι πε-
ρισσότεροι κάτοικοι πλέον να ευημερούν σε ικανο-
ποιητικό βαθμό, εκμεταλλευόμενοι τα φυσικά εφό-
δια που η φύση έχει προικίσει τον τόπο μας!
Επανερχόμενοι, όμως, στο γεγονός του σεισμού
του 1953 που στιγμάτισε το νησί μας στην σύγ-
χρονη ιστορία του, πριν λίγες ημέρες είχαμε την
τύχη να γνωρίσουμε έναν από τους ανθρώπους που
βρέθηκαν τις πρώτες μέρες στην ιδιαίτερη πατρίδα
μας, για να βοηθήσουν στο έργο του συντονισμού
μετά στις πιο κρίσιμες στιγμές της μεγάλης κατα-
στροφής. Πρόκειται για τον κο Norman Gilbertson,
91 ετών, έναν πραγματικά πολύ ευγενή και συμπα-
θητικό άνθρωπο, που συναντήσαμε στο ξενοδοχείο
Ionian Plazza, στο οποίο διέμεινε κατά την παρα-
μονή του στο νησί μας. Μοιράστηκε μαζί μας εκτός
από τις εμπειρίες του και ένα πολύτιμο πρωτότυπο
φωτογραφικό αρχείο από τις πρώτες ημέρες, που
του ανήκει και που με ιδιαίτερη χαρά μας το παρα-
χώρησε για δημοσίευση! Ακολουθεί η αφήγηση της
ιστορίας του, την οποία και έχει καταγράψει και σε
ψηφιακό υλικό, αλλά και μας διηγήθηκε από κοντά!
Την άνοιξη του 1953 μετακινήθηκα πίσω στο Λον-
δίνο μετά από οκτώ δύσκολα χρόνια παραμονής
στην Ελλάδα, μέσα στην μεταπολεμική περίοδο και
μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Είχα βρει μια δουλειά
Τεύχος 30 • Δεκέμβριος 2011 • www.kmag.gr
76
συνεντεύξεις
NormaN GilbertsoN
Οι αναμνήσεις από
τις πρώτες ημέρες
μιας καταστροφής!
και ένα μικρό διαμέρισμα και στη
συνέχεια διαπραγματεύτηκα με
το αφεντικό μου να μπορέσω να
έχω διακοπές σε ένα δεκαπενθή-
μερο του Αυγούστου, για να επι-
στρέψω στην Ελλάδα και να
βρίσκομαι με τη γυναίκα μου.
Αυτή, είχε παραμείνει στην Α-
θήνα, προκειμένου να βάλει τά-
ξη σε ένα πρόγραμμα για το
οποίο ήταν υπεύθυνη. Ήταν συ-
νεργάτης με την Διακυβερνητική
Επιτροπή για τους Πρόσφυγες, η
οποία ήταν η οργάνωση που
ανέλαβε όταν έκλεισε η Διεθνής
μεταπολεμική Οργάνωση προ-
σφύγων.
Έφτασε η Κυριακή για να μά-
θουμε ότι θα πρέπει να εργαστεί
και κατά την πρώτη εβδομάδα
παραμονής μου και θα μπορού-
σε να είναι ελεύθερη μόνο τη
δεύτερη. Τη Δευτέρα το πρωί,
αποφάσισα να πάω να επισκε-
φτώ μερικούς από τους φίλους
μου στη Βρετανική Πρεσβεία και
καθώς περπατούσα προς αυτή
την κατεύθυνση παρατηρούσα
όπως προχωρούσα ότι όλες οι
εφημερίδες που πωλούνταν στα
περίπτερα αναφέρονταν σε ένα
μεγάλο σεισμό στα Ιόνια νησιά,